GamePress
Item Rank
3
Item ID
113

Item used to Awaken

Tsuruno Yui x2 +5% ATK
Manaka Kurumi x2 +5% DEF
Ayame Mikuri x2 +5% DEF
Tsuruno Yui x4 +6% ATK
Rumor Tsuruno x4 +7% ATK
Manaka Kurumi x4 +6% DEF
Leila Ibuki x4 +5% ATK
Aimi Eri x4 +5% ATK
Ayame Mikuri x4 +6% DEF
Rika Ayano x4 +7% HP
Ryou Midori x4 +7% ATK
Kaoru Maki x4 +5% ATK
Seira Mihono x4 +5% ATK
Tsuruno Yui x6 +6% HP
Touka Satomi x6 +6% HP
Momoko Togame x6 +6% DEF
Karin Misono x6 +5% DEF
Rumor Tsuruno x6 +4% DEF
Kyoko Sakura x6 +5% DEF
Manaka Kurumi x6 +6% HP
Leila Ibuki x6 +6% DEF
Himika Mao x6 +6% HP
Aimi Eri x6 +6% DEF
Ayame Mikuri x6 +6% HP
Rika Ayano x6 +5% DEF
Ryou Midori x6 +5% HP
Kaoru Maki x6 +6% DEF
Suzune Amano x6 +5% HP
Suruga Kanbaru x6 +5% HP
Tsubasa Hanekawa x6 +5% DEF
Elisa Celjska x6 +6% DEF
Nanoha Takamachi x6 +6% DEF
Seira Mihono x6 +6% DEF
Tsuruno Yui x10 +7% HP
Touka Satomi x10 +7% HP
Momoko Togame x10 +7% DEF
Karin Misono x10 +6% DEF
Mitama Yakumo x15 +6% ATK
Rumor Tsuruno x10 +5% DEF
Kyoko Sakura x10 +6% DEF
Himika Mao x10 +7% HP
Suzune Amano x10 +6% HP
Suruga Kanbaru x10 +6% HP
Tsubasa Hanekawa x10 +6% DEF
Elisa Celjska x10 +7% DEF
Nanoha Takamachi x10 +7% DEF