GamePress

Paralysis

Pokemon with Tag

An opponent Paralysis

All opponents Paralysis