GamePress

Stubborn Strike

Disables Rampage; changes Rainbow Ki Spheres to AGL Ki Spheres